Giới thiệu » Đội ngũ nhân lực
Danh sách cố vấn học tập các lớp K50 - K53
Danh sách cố vấn học tập các lớp từ khóa 50 đến khóa 53 khoa Quản Trị Kinh Doanh
Cán bộ, giảng viên Khoa QTKD
Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh và chức danh, học vị, chức vụ hiện nay.
Giảng viên thỉnh giảng
Để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Quản trị Kinh doanh còn mời một số giảng viên chất lượng cao trong và ngoài nước đến thỉnh giảng
Thông tin liên lạc
Số điện thoại di động và địa chỉ email của cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh sẽ được cập nhật tại đây