Đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường năm 2017
Ngày 19/08/2016

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, Hiệu trưởng yêu cầu các cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017 như sau:

 

1.     Đối với đề tài nghiên cứu khoa học giáo viên: Giáo viên đề xuất trực tiếp qua phần mềm quản lý khoa học và công nghệ của nhà Trường tại địa chỉ: http://khcn.hce.edu.vn/c4/t4-8/de-xuat-de-tai-khcn-cap-truong-nam-2017-danh-cho-giang-vien.html.

 

2.     Đối với đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: Đề nghị các Khoa thông báo và hướng dẫn sinh viên lựa chọn đề tài, viết đề xuất theo mẫu quy định tại địa chỉ:

http://khcn.hce.edu.vn/c4/t4-7/de-xuat-de-tai-khcn-cap-truong-nam-2017-danh-cho-sinh-vien.html.

 

3.     Thời gian đăng ký đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2017: Từ ngày18/08/2016 đến 30/09/2016.