Lịch tập huấn Nghiên cứu khoa học và phần mềm SPSS
Ngày 24/10/2017

Buổi 1: Định hướng nghiên cứu, xây dựng mô hình, thang đo, thiết kế nghiên cứu và chọn mẫu 

Giảng viên: TS. Hoàng Trọng Hùng, ThS. Hoàng La Phương Hiền

Thời gian, địa điểm: 17h30-20h30 thứ Hai, ngày 23/10/2017 tại phòng Hội trường C

Buổi 2: Hướng dẫn xử lý dữ liệu cơ bản bằng SPSS 

Giảng viên: ThS. Hồ Sỹ Minh (Lớp N01), ThS. Tống Viết Bảo Hoàng (Lớp N02)

Thời gian, địa điểm: Lớp N01: 17h30-20h30 thứ Ba, ngày 24/10 tại phòng A4.1. Lớp N02: 17h30-20h30 thứ Ba, ngày 24/10 tại phòng A3.1

Buổi 3: Hướng dẫn xử lý dữ liệu nâng cao bằng SPSS 

Giảng viên: ThS. Tống Viết Bảo Hoàng

Thời gian, địa điểm: Lớp N01: 17h30-20h30 thứ Năm, ngày 26/10 tại phòng A4.1. Lớp N02: 17h30-20h30 thứ Tư, ngày 25/10 tại phòng A3.1

 Buổi 4: Cách thức trình bày luận văn, trích dẫn, vấn đề đạo văn

Giảng viên: ThS. Lê Quang Trực

Thời gian, địa điểm: 17h30-20h30 thứ Bảy, ngày 28/10 tại Hội trường nhà C

ThS Lê Văn Phúc