Hệ đào tạo » Ngắn hạn
Hoạt động liên kết đào tạo cho các doanh nghiệp

 1. Quản trị doanh nghiệp
 2. Khởi sự kinh doanh
 3. Quản trị nguồn nhân lực
 4. Hoạt động marketing
 5. Kỹ năng giao tiếp
 6. Kỹ năng bán hàng
 7. Lập kế hoạch kinh doanh
 8. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
 9. Xây dựng thương hiệu
 10. Hoạt động PR
 11. Kinh doanh chứng khoán