Nghiên cứu khoa học » Hướng nghiên cứu khoa học
Hướng nghiên cứu khoa học

 Khoa đã và đang triển khai các nghiên cứu trong các lĩnh vực chủ yếu sau:

- Năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp

- Marketing, xây dựng thương hiệu

- Chất lượng dịch vụ

- Kinh doanh ngân hàng

- Phát triển nguồn nhân lực

- Kinh doanh xuất nhập khẩu

- Quản trị hàng tồn kho

- Tài chính doanh nghiệp

- Văn hóa kinh doanh

- Phân tích chuỗi cung, chuỗi giá trị

- Logistics