Thư viện hình ảnh

GS. Trương Quang và PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn chủ tọa hội thảo
TS. Nguyễn Đăng Hào trình bày tham luận “Thực trạng nghiên cứu và định hướng nghiên cứu kinh doanh”
TS. Lê Văn Huy trình bày tham luận
ThS. Phạm Phương Trung trình bày tham luận
Các đại biểu tham dự hội thảo phát biểu ý kiến
[ Trở lại ]